fabriquer
La bière est fabriquée avec de la levure. Öl er unnin úr geri.
Savez-vous ce qu'il |fabriquait| magouillait| avant sa disparition, qui il fréquentait ? Veistu hvað hann var að bauka fyrir hvarfið, hverja hann var í sambandi við ?
Il n'avait pas dit à ses supérieurs ce qu'il |fabriquait| bricolait| fricotait| car il lui manquait encore des preuves. Hann hafði ekki sagt yfirmönnum sínum frá |því sem hann var að {dútla} {dunda við} {bauka með}| bauki sínu| því enn vantaði hann sönnunargögn.
façade
Ces changements, ce n’est que pour la |façade| frime|. Þessar breytingar eru bara |sýndarmennska| til sýndarmennsku|.
face
Ce fut un grand coup mais j’y ai fait face et j’ai serré les poings. Það var mikið áfall en ég lét mig hafa það og kreppti hnefann.
Perdre la face, bíða alitshnekki.
Le réchauffement de la planète est le défi majeur |auquel doit faire face| que doit affronter| l'humanité. Hlýjun jarðar er stærsta áskorunin sem mannkynið stendur frammi fyrir.
Faire face aux épreuves, tenir bon dans l’adversité, þrauka þorrann og góuna.
Regarder [un danger] [la réalité] en face, horfast í augu við [hættu] [staðreyndir].
Un crayon à trois |faces| côtés|, þrístrendur blýantur.
J’aurais pu |faire face| tenir tête| résister| au monde entier ! Éf hefði getað |boðið öllum heiminum birginn| veitt öllum heiminum {viðnám} {mótspyrnu}| {staðið fast á móti} {reist rönd við} öllum heiminum| !
facile
Il m’est facile de... Ég |á auðvelt| fer létt| með að...
|Il est {facile} {simple comme bonjour}| c’est un jeu d’enfant| de... Það er hægðarleikur að...
Il est évident que les subsides à l’industrie cinématographique ne |sont pas faciles à obtenir| {foisonnent} {surabondent} pas|. Það gefur auga leið að styrkir til kvikmyndagerðar |liggja ekki á lausu| eru ekki {auðfengnir} {auðsóttir}|.
C'est facile à dire ! Tu as beau dire ! Þú getur trútt um talað !
facilement
Le ministre aurait pu facilement accorder une dispense. Ráðherra (D) hefði verið í lófalagi að veita undanþágu.
faciliter
Ils ont |facilité| donné un coup de pouce à| la signature du contrat par des pots-de-vin. Þau hafa |liðkað til um samning| greitt fyrir samningi| með mútum.
Ce parlementaire leur a facilité l’obtention d’un prêt. Þessi þingmaður greiddi fyrir láni til þeirra.
Ces recommandations lui ont facilité la recherche d’un emploi. Þessi meðmæli greiddu fyrir honum í atvinnuleitinni.
façon
De cette |façon| manière|, á þennan |hátt|móta|, með þessu móti.
De diverses |façons| manières|, á ýmsa lund.
D’une autre |façon| manière|, á annan hátt, með öðrum hætti.
Puisse ce différend ne compromettre en aucune |façon| manière| le résultat. Megi sá ágreiningur með engu móti leiða til þess að árangrinum sé stefnt í voða.
De deux |façons| manières| différentes, með tvennum hætti.
A la façon ancienne, upp á gamla móðinn.
Pourquoi avez-vous parlé de le mettre à la porte ? – C'était une façon de parler. Je n'entendais rien de particulier par là. Hvers vegna talaðirðu að fleygja honum út ? – Ég hef tekið svona til orða. Meinti ekkert sérstakt með því.
facteur
Il n’y pas une explication unique ; plusieurs facteurs interviennent dans cette affaire. Ekki er til ein skýring heldur hafa margir þættir áhrif í því máli.
factotum
Factotum, alltmúlígmaður, þúsundþjalasmiður.
faculté
La démence sénile et la maladie d’Alzheimer privent les gens de leurs facultés mentales. Elliglöp og Alzheimersjúkdómur ræna fólk andlegri færni.
faible
Personnes |économiquement faibles| démunies| défavorisées|, efnaminna fólk, þeir sem |minnst mega sín| standa verst|berjast í bökkum|.
Il a un |faible| penchant| pour [les jolies filles] [l’alcool]. Hann er |{gefinn} { hneigður} fyrir [fallegar stúlkur] [vín]| veikur fyrir [fallegum stúlkum] [víni].
Ellidi était un sadique imbécile qui s'attaquait aux plus faibles. Elliði var heimskur sadisti sem níddist á minni máttar.
faille
L’enquête présente de nombreuses failles. Rannsóknin er mörgum annmörkum háð.
Elle parle un islandais |sans faille| impeccable| irréprochable|. Hún talar |hnökralausa| lýtalausa| íslensku.
Les adversaires n’ont guère trouvé de faille dans la défense de l’équipe islandaise. Andstæðingar fundu varla glufu í vörn íslenska liðsins.
Ils critiquent les |failles| dysfonctionnements| de la gestion économique du pays. Þeir gagngrýna það sem fer úrskeiðis í stjórn efnahagsmála landsins.
faillir
Il savait qu'il avait failli et que c'était sa faute à lui et à personne d'autre. Hann vissi að hann hefði brugðist og að það var hans sök og einskis annars.
Je n’ai pas failli à cette vocation qui était la mienne. Ég hef ekki brugðist þeirri köllun minni.
Elle a |failli| manqué (de)| tomber dans la crevasse. Hún slapp frá því að hrapa niður í sprunguna.
faillite
Etre déclaré en faillite, vera úrskurðaður gjaldþrota.
Faire faillite, fara á hausinn, |verða| vera| gjaldþrota, leggja upp laupana.
Actif de la faillite, þrotabú.
faim
Se laisser mourir de faim pour maigrir, |svelta| megra| sig |til dauða|í hel|.
faire
Comment se fait-il que la route soit si étroite ? Hvernig stendur á því að vegurinn er svo mjór ?
Il n’y a rien à faire. C'est irrémédiable. Við því verður ekki gert. Hjá því verður ekki komist. Því verður ekki breytt.
Deux jours plus tard, il se fit que la Tchécoslovaquie fit part de sa volonté de bénéficier du plan Marshall. Tveimur dögum síðan |brá svo við| breytti svo um| ætlaðist svo| gerðist það| {hagaði} {vildi} svo til| að Tékkóslóvakía lýsti vilja sínum að njóta Marshall-áætlunarinnar.
Il est impossible de trouver des remplaçants, ce qui fait que la charge de travail est énorme quand il manque une personne. Það er ekki hægt að fá afleysingafólk, sem gerir það að verkum að álagið verður geysilegt ef einhvern vantar.
On lui avait donné un nouveau manteau mais il n’en avait que faire. Honum var gefin ný yfirhöfn en hann hafði ekkert við þessa að gera.
Il |veut en faire trop| mène trop de choses de front| ne sait pas se limiter| se disperse|. Hann |{færist} {tekst of mikið í fang| {atast í of mörgu} {stritar við of margt} {lendir í of mörgum verkefnum} í einu| hefur {of mörg verkefni í takinu}{of mörg járn í eldinum} {of margt í einu fyrir stafni}|. Hann er ekki við eina fjölina felldur.
Ils font comme si le 21è siècle et ses prodiges technologiques n’existaient pas. Þeir láta sem 21. öldin með tæknigaldri sínum sé ekki til.
|Il se fait| le hasard a voulu| que Gunnar me parle de l’éventualité de reprendre la ferme. Það |bar| æxlaðist| vildi| svo til að Gunnar kom að máli við mig að taka við jörðinni.
Que vais-je faire de cet appareil encombrant dont plus personne n’a besoin ? Hvað geri ég við þetta rúmfreka tæki sem enginn hefur þörf fyrir lengur ?
Il a dit que ça ne |lui faisait rien| le dérangeait pas| de les déposer en cours de route à Vík. Hann sagði að sig munaði ekkert að skutla þeim upp í Vík á leiðinni.
L’Etat |ne fait rien| n’agit pas| pour résoudre le problème. Ríkið aðhefst ekkert til að leysa vandamálið.
Fonder une famille, je ne suis pas fait pour ça. Að stofna heimili, það |liggur illa fyrir mér| á ekki vel við mig|.
Ce qui est fait est fait. On ne peut |faire machine arrière| changer le passé|. Ekki dugir að sakast um orðinn hlut. Það er ekki hægt að snúa tímanum við. Það |verður ekki aftur tekið| er búið og gert|.
Le mauvais temps |ne {me fait rien} {m’affecte pas}| me laisse indifférent|. Ég læt vont veður ekki á mig fá. Ég kippi mér ekki upp við vont veður.
fait
Les évêques qui |ont pris {fait et cause pour les} {le parti des}| se sont rangés aux côtés des| pauvres, biskupar sem tóku sér stöðu með hinum fátæku.
Ils s'échangèrent quelques politesses avant d'en venir au fait. Þeir skiptust á nokkrum kurteisisorðum þar til þeir komu sér að efninu.
fallacieux
Publicité |fallacieuse| trompeuse| mensongère|, |misvísandi| villandi| blekkjandi| auglýsing.
falloir
|Il s’en est fallu de peu que je tombe| j’étais à deux doigts de tomber| dans la crevasse. |Það munaði {litlu} {minnstu} að ég hrapaði| ég var hársbreidd fá því að hrapa| niður í sprunguna.
Il faut des changements politiques. Þörf er á pólitískum breytingum. Það þarf pólitískar breytingar (A).
Il fallait vraiment une longue piste pour faire décoller ce colosse de 65 tonnes. |Ekki veitti af langri flugbraut| það útheimtist löng flugbraut| til að koma þessu 65 tonna ferlíki á loft.
Il faut vraiment augmenter le nombre d’appareils. Ekki veitir af því að fjölga tækjum.
Il |faut| est nécessaire d’| établir de nouvelles lois pour protéger la vie privée des gens. Það er þörf á að setja ný lög til að vernda einkalíf fólks.
|Il s’en est fallu de beaucoup que les partis réagissent| les partis sont loin d’avoir réagi| de façon appropriée. Það |er fjarri því| vantaði upp á| að flokkarnir hafi brugðist við sem skyldi.
falsifier
[Les comptes ont] [le bilan a] été falsifié˹s˺. [Reikningar] [reikningsskil] voru rangfærð(ir).
familial
Il règnait dans cette école une atmosphère familiale. Í þessum skóla ríkti heimilislegur andi.
familiarité
Les employés de la municipalité de Bristol ont reçu l’injonction formelle de ne plus s’adresser aux administrés par un petit nom : plus aucune familiarité, s.v.p ! Starfsmenn borgaryfirvalda í Bristol hafa fengið ströng fyrirmæli um að hætta að kalla viðskiptavini borgarinnar gælunöfnum: engin almennilegheit, takk !
J’ai horreur des inconnus qui se permettent des familiarités avec moi. Ég hef andstyggð á ókunnugum mönnum sem gerast nærgöngulir við mig.
familier
|Etre trop familier| se permettre des {familiarités} {libertés}| avec q.n, |gera sér dælt| gerast nægöngull| við e.n.
Il est agréable de se remémorer de temps à autre ces vieilles mélodies familières. Það er gaman að rifja upp öðruhverju þessu gömlu kunnuglegu lög.
Ce visage m’est familier. Il me semble déjà avoir vu ce visage. Þetta andlit kemur mér kunnuglega fyrir sjónir. Það er einsog ég hafi séð þetta andlit áður.
famille
Tu n'as |pas de {famille} {proches}| personne sur qui compter| ? Áttu engan að ?
Il était enfant unique et n'avait guère de |famille| parents| proches|. Hann var einbirni og ættmenni hans fá.
"Vous n'êtes pas étonné de voir combien je lui ressemble ?", demanda Einar. "Oui, il y a |un air de famille| une certaine ressemblance|", répondit Erlendur. "Ertu ekki undrandi á því hvað ég er líkur honum ?", sagði Einar. "Það er ákveðinn svipur", sagði Erlendur.
fantasme
Il chassa ses |fantasmes matinaux| {méditations} {rêvasseries} matinales| en pensant aux tâches qui l'attendaient dans la journée. Hann hristi af sér morgunórana og hugsaði um verkefni dagsins.
fantoche
|Un fantoche| une marionnette| manipulé˹e˺ par les Etats-Unis, strengjabrúða í höndum Bandaríkjanna.
Un gouvernement fantoche, leppstjórn.
farce
Et en fait on soupçonnait qu’il se serait agi d’une |farce| blague| plaisanterie|. Enda lék grunur á að um gabb hefði verið að ræða.
|Faire une {farce} {blague}| jouer un tour| à q.n, leika á e.n, hafa e.n að gabbi, gera e.m |grikk| hrekk| óleik|.
Ces élections sont une pure farce. Þessar kosningar eru alger skrípaleikur.
farfouiller
Il avait pas mal farfouillé à la Bibliothèque nationale. Hann var búinn að grúska heilmikið í Þjóðarbókasafninu.
farouche
Ce sont des adversaires |farouches| acharnés|. Þeir eru hatram(m)ir andstæðingar.
Des combats |farouches| acharnés|, |heiftarleg| hatröm(m)| átök.
La fillette n'était pas d'une nature farouche. Stúlkan var engin mannafæla.
farouchement
Bien que la plupart dénient |farouchement| violemment| de tels penchants, þó flestir afneiti þessari tilhneigingu |heiftarlega| reiðilega| ákaflega|.
fatal
Des sanctions économiques pourraient |{être fatales} {porter un coup fatal} à| régler (définitivement) le sort de| sonner le glas pour| l’économie du pays. Efnahagslegar refsiaðgerðir gætu gert útaf við hagkerfi (A) landsins.
Un imprévu de plus pourrait |lui {être fatal} {donner le coup de grâce}| l’achever|. Ein óvænt uppákoma enn gæti riðið honum að fullu.
L’alcool |lui sera fatal| sera sa mort| va le tuer|. Áfengi |drepur hann| verður {honum} {hans} bani| verður honum að aldurtila|.
fatidique
En ce moment fatidique, á þessari |ögurstund| úrslitastund| örlagastund|.
fatigue
Mort de fatigue, Ég er| örþreyttur| kúguppgefinn| dauðuppgefinn| örmagna (af þreytu)| yfirkominn af þreytu| magnþrota| að {niðurlotum} {þrotum} kominn| útkeyrður|.
fauché
Il est constamment |fauché| en manque d'argent|. Hann er |sífellt blankur| í sífelldum perningakröggum|.
faussé
Des élections |faussées| truquées|, gallaðar kosningar.
faute
Tout ça, c’est de ta faute. Allt er það |þín sök| þér að kenna|.
C’est |bien ta| ta propre| faute si elle t’a quitté. Þú getur sjálfum þér um kennt að hun skildi við þig.
Il avait reçu un blâme pour |faute(s)| manquement(s)| grave(s) dans l'exercice de ses fonctions. Hann hafði verið áminntur fyrir alvarleg afglöp í starfi.
fauteur
La police a utilisé des canons à eau et du gaz poivre contre le groupe |de fauteurs de troubles| d’agitateurs| de provocateurs| d’émeutiers|. Lögregla beitti vatnsdælum og piparúða gegn hópi |æsingamanna| óeirðaseggja| ófriðarseggja| ólátaseggja| uppþotsmanna| óróaseggja|.
Faux en écriture, skjalafals, skjalafölsun.
J’ai |fait un faux pas| trébuché|. Ég |hrasaði| missti fótanna| hnaut|. Mér varð fótaskortur.
faux-fuyant
Il a dit que les excuses du ministre ne sont qu’|un faux-fuyant| une échappatoire| un expédient| une dérobade|. Hann sagði viðbárur ráðherrans |tóman fyrirslátt| undanbrögð| vafninga| undanfærslu|.
faveur
Jusqu’à présent, la balance commerciale des deux pays est nettement |en faveur| à l’avantage| des Japonais. Viðskiptijöfnuður ríkjanna tveggja hefur til þessa verið Japönum mjög í |hag| vil|.
|Avoir la faveur| être {dans les bonnes grâces} {le préféré}| de q.n, |eiga upp á pallborðið| vera {mikils metinn} {vinsæll} {í náðinni} {í uppáhaldi}| hjá e.m, njóta hylli e.s.
Cet auteur |{jouit de la faveur} {est apprécié} du (grand) public| est populaire|. Þessi höfundur |er vinsæll| nýtur vinsælda| meðal almennings.
Ils se disputent ma faveur. Þeir keppa um hylli mína.
S’attirer les faveurs de q.n, vinna sér hylli e.s.
favorable
Tous les sondages lui sont favorables. Allar skoðanakannanir eru honum |hliðhollar| í hag|.
50% des personnes interrogées sont opposées à l’adoption de l’euro, 30% y sont favorables. 50% aðspurðra eru andvíg því að taka upp evruna, en 30% eru því fylgjandi.
Il y a peu d’employeurs favorables à ce genre de gestion. Fáir atvinnurekendur eru |hliðhollir| vinveittir| slíkum rekstri.
favori
La propagande |favorite| préférée| du gouvernement selon laquelle l’inflation est due aux consommateurs, |eftirlætisáróður| uppáhaldsáróður| stjórnarinnar um að verðbólga sé tilkomin vegna neytenda.
favoriser
Le manque d’hygiène favorise la propagation des maladies. Ófullnægjandi hreinlæti ýtir undir útbreiðslu (A) sjúkdóma.
|Favoriser| donner un traitement préférentiel à| q.n, hygla e.m.
fbi
Alríkislögreglan (í Bandaríkjunum).
feindre
"Tu n'étais pas au courant ?", dit-il en feignant l'étonnement. "Vissirðu það ekki ?", sagði hann og gerði sér upp undrun.
Leur chagrin |feint| simulé| me fait horreur. Mér býður (hugur) við uppgerðarsorg þeirra.
féliciter
Bush avait |félicité les Israéliens de| {loué les} {fait l’éloge des} Israéliens pour| s’être attaqués aux terroristes. Bush hafði |{hælt} {hrósað} Ísraelum| {hyllt} {lofað} {borið lof á} Ísraela| fyrir að hafa ráðist á hryðjuverkamenn.
Je l’ai félicitée |de| pour| son excellente prestation. Ég óskaði henni til hamingju með frábæra frammistöðu sína.
fellation
L'homme l'avait contrainte à la fellation et à la sodomie. Maðurinn hafði þvingað hana til munnmaka og endaþarmsmaka.
femme
Fais preuve de psychologie, essaye de t'introduire chez elles, de papoter avec elles, comporte-toi comme une bonne femme ! Notaðu sálfræðina, reyndu að komast inn til þeirra, spjalla við þær, vertu kerlingarlegur !
fendre
Elle saisit un marteau et lui fendit la clavicule. Hún greip hamar og brákaði í honum viðbein.
fente
Ce paquet ne passe pas par la fente de la boite aux lettres. Þessi pakki kemst ekki í gegnum lúguna.
Boucher des fentes, þétta rifur.
Il fit glisser la carte dans la fente située sur la poignée de la porte. Hann renndi spaldinu í gegnum rauf á hurðarhúninum.
fer
Elle dirigeait tout d'une main de fer. Hún stjórnaði öllu harðri hendi.
ferme
Cette argumention est basée sur la ferme conviction que... Þessi rökleiðsla byggist á þeirri bjargföstu skoðun að...
fermement
Il aurait dû agir plus fermement. Hann hefði átt að koma fram af meiri |hörku| festu|.
Agir fermement avec q.n, beita e.n hörku (D).
Les Japonais ont invité les membres du conseil de sécurité à réagir fermement au lancement du missile nord-coréen. Japanir hvöttu meðlimi öryggisráðsins til að bregðast við eldaflaugaskotinu Norð-Kóreumanna af |hörku| festu|.
fermer
Fermer les yeux sur un problème, loka augunum fyrir vandamáli.
Fermer |le robinet (d’eau)| l’eau|, skrúfa fyrir vatnið.
Fermer la fermeture-éclair, renna upp rennilásnum.
La route a été fermée au grand trafic. Veginum var lokað fyrir almennri umferð.
On peut très bien aider son propre peuple sans pour autant fermer la porte aux autres. Það er hægt að hjálpa eigin þjóð án þess að loka dyrunum fyrir öðrum.
Ils ont menacé de le tabasser s'il ne la |fermait| bouclait| pas. Þau hótuðu honum barsmíðum ef hann héldi |sér ekki saman| ekki kjafti|.
ferraille
Tas de ferraille, brotajárnshaugur.
[Mettre] [vendre] une vieille voiture à la ferraille, [setja] [selja] gamlan bíl í brotajárn.
La voiture est bonne pour la ferraille. Bíllinn er gjörónýtur.
férule
Le pays est sous la |férule| botte| des capitalistes américains. Landið er undir járnhæl bandarískra auðmanna.
festin
Il savait que les médias allaient |en faire un festin| se régaler| s'il révélait la vérité. Hann vissi að fjölmiðlar kæmust í feitt ef hann ljóstraði upp sannleikanum.
festival
Festival international du cinéma, alþjóðleg kvikmyndahátíð.
fête
Lors d’une fête qui a dégénéré, il a reçu un coup de couteau au cou. Í |samkvæmi| veislu| teiti| sem fór úr böndum var hann stunginn á háls.
fêter
Des milliers de chrétiens albanais ont |fêté| célébré| la sainte fête de Noël la première fois depuis 23 ans. Þúsundir kristinna Albana héldu (upp á) heilög jól í fyrsta skipti í 23 ár.
feu
La maison est en |feu| flammes|. Húsið |brennur| er {í loga} {logandi} {í ljósum logum} {í björtu báli} {alelda}|.
Mettre pleins feux sur [q.n] [q.ch], beina kastljósinu að [e.m] [e.u].
Feu de camp, varðeldur.
Mettre un pays à feu et à sang, fara um land með |báli og brandi| járni og blóði|.
Ils accusent les soldats d’avoir |fait feu| tiré| sans sommation. Þeir saka hermenn um að hafa |hleypt af| skotið| án viðvörunar.
Il n'y a pas le feu. Il n'y a rien |qui presse| d'urgent|. L'affaire ne presse pas outre mesure. On a tout le temps. Ekkert liggur á. Ekki liggur (lífið) á. Það er nógur tími til stefnu.
Coup de feu, cohue, affluence (dans un magasin, un restaurant...) Ös (í búð, á veitingastað).
feuilleter
Feuilleter un livre, |fletta| blaða í| bók (D).
Chercher des données en feuilletant, fletta upp gögnum.
fiabilité
Pendant de nombreuses décennies, la BBC a été considérée comme une exemple de fiabilité. BBC hefur í marga áratugi verið talinn fyrirmynd hvað snerti áreiðanleika.
fiable
Le préjugé selon lequel les Italiens sont peu fiables, fordómur að Ítalir séu fremur óáreiðanlegir.
Ces arguments ne sont pas |fiables| solides|. Þessi rök eru ekki marktæk.
fiche(r)
Il vaut mieux |fiche(r) le camp| décamper| au plus vite. Það er best að |{forða} {koma} sér| hypja sig| héðan sem fljótast.
Il s’en |fiche| moque|. Il n’y attache aucune importance. Il ne s’en |soucie| préoccupe| pas. Hann lætur sig það engu varða. Hann kærir sig |ekkert| kollóttan| um það. Hann tekur sér það ekki nærri.
|Je ne me fiche pas mal de ce| peu m’importe| qu’ils ne s’intéressent pas à mon travail. |Mér stendur á sama| mig skiptir engu| þó þau hafi engan áhuga á verki mínu.
Je m'en fiche complètement. Je m'en moque éperdument. Ça ne pourrait pas m'intéresser moins. Mér gæti ekki staðið meira á sama.
fidèle
Elle |reste fidèle à sa ligne de conduite| ne cède pas d’un pouce| {reste} {campe} sur ses positions | n’en démord pas|. Hún |stendur fast á sínu| situr við sinn keip| heldur {sínu striki} {strikinu}| hvikar ekki| gefur ekkert eftir| lætur ekkert undan|.
fier 1
Si l’on peut se fier à ces conclusions, ef má taka mark á þessum niðurstöðum.
fier 2
Il était fier de tout l'intérêt qu'on lui portait. Hann var |upp með sér| hreykinn| af allri athyglinni sem hann fékk.
figure
J’aimerais voir sa figure. Mér þætti gaman að sjá framan í hann.
figurer
Comme on peut |se figurer| l’imaginer|, eins og |nærri má geta| má {gera sér í hugarlund} {hugsa sér} {ímynda sér}|.
fil
Passer un coup de fil à q.n, slá á þráðinn til e.s.
Avoir q.n au bout du fil, vera með e.m á línunni.
Après quelques sonneries, une voix féminine répondit à l'autre bout du fil. Eftir nokkrar hringingar svaraði kvennmannsrödd á hinum endanum.
J’ai perdu le fil (de mes idées). Je me suis embrouillé. Ég ruglaðist í ríminu.
file
Il y avait de longues files de voitures au croisement. Á vegamótum voru langar bílalestir.
filière
La requête de la police criminelle a suivi |la filière| le parcours| la procédure| normal˹e˺ prévu˹e˺ par le système. Fyrirspurn rannsóknarlögreglunnar hefur farið sína boðleið í kerfinu.
fille
Je croyais que j'allais rester vieille fille. Ég hélt að ég myndi pipra.
fin 1
Toute à la fin de cette législature, í blálok þessa kjörtímabils.
Il a mis fin à ses jours en se pendant. Hann endaði |líf sitt| ævi sína| á því að hengja sig.
A la fin de la deuxième guerre mondiale, við lok síðari heimsstyrjaldarinnar.
A |la fin de chaque| chaque fin de| mois, í hver mánaðarlok.
A la fin du voyage, í ferðalok.
|Vers la fin| dans la deuxième partie| du siècle passé, á ofanverðri síðustu öld.
|Vers la fin| dans la deuxième partie| de la vie du roi Louis, á ofanverðum dögum Lúðvigs konungs.
|Vers la fin| dans la seconde partie| de l’hiver, að áliðnum vetri, á ofanverðum vetri, síðla vetrar.
C'était une douce journée de printemps vers la fin avril. Þetta var mildur vordagur í endaðan april.
Vers la fin de l’année prochaine, síðla næsta árs.
La deuxième guerre mondiale mit fin à ces recherches. Síðari heimsstyrjöld hefur bundið enda á þessar rannsóknir.
Le pont devrait être achevé |vers la fin| dans la deuxième partie| de l’été. Brúin ætti að vera tilbúin |á ofanverðu sumri| síðla sumar| síðsumars|.
Je défendrai mon emploi jusqu’à la fin. Ég stend vörð um starf mitt |þar til yfir lýkur| allt til enda|.
A la fin de la soirée, il s’est déridé. Síðla kvölds birti yfir honum.
Il a usé de sa position à |des fins personnelles| son propre {profit} {avantage}|. Hann hefur notfært sér aðstöðu sína í einkaþágu.
Lorsque l’empire romain touchait à sa fin, þegar Rómarveldi var að líða undir lok.
Le jour |touche à sa fin| décline|. Dag(ur)inn þrýtur. Degi hallar (út).
L'enquête |touche à sa fin| est sur le point de {se terminer} {s'achever}|. Rannsóknin er á síðasta snúning(i). Rannsókninni er alveg að ljúka.
Les autorités ne savent vraiment pas comment mettre fin aux émeutes. Yfirvöld eru ráðþrota um það hvernig á að |binda enda á óeirðir| leiða óeirðir til lykta|.
A des fins de rationalisation, í hagræðingarskyni.
fin 2
Il a joué au plus fin. Hann hefur látið koma krók á móti bragði.
Connaitre le fin mot de l'affaire, approfondir les choses, aller au fond des choses, |fá botn| koma botni| í e.ð, |komast {til botns} {að botni| pæla| í e.u.
finale
Les Islandais ont battu les Allemands 27 à 23 en finale du championnat européen de handball. Íslendingar sigruðu Þjóðverja 27gegn23 í úrslitaleik Evrópumótsins í handknattleik.
L’équipe islandaise est [arrivée] [allée] en finale. Ísklenska liðið [komst] [fór] í |úrslitakeppni| úrslit|.
L'Islande rencontrera l'Angleterre en huitième de finale. Ísland mætir England í sextán |manna| liða| úrslitum.
L'Islande rencontrera l'Angleterre en quart de finale. Ísland mætir England í |átta {manna} {liða}| fjórðungs-| úrslitum.
L'Islande rencontrera l'Angleterre en demi-finale. Ísland mætir England í undanúrslitum.
finalement
|Finalement| pour finir| en fin de compte|, il s’est tu et s’est endormi. |Um síðir| að lokum| loksins| að endingu| þagnaði hann og sofnaði.
finaliser
Il reste quelques points à |finaliser| régler|. Það á að hnýta nokkra lausa enda.
Il faudra deux jours de plus pour |finaliser| mettre au point| boucler| l’accord de cessez-le-feu. Það mun taka tvo daga til viðbótar að ganga endanlega frá samkomulagi um vopnahlé.
financement
Financement participatif, crowdfunding, hópfjármögnun.
Sur un site de |financement participatif| crowdfunding|, á hópfjármögnunarsíðu.
financer
Des travaux controversés financés par les deniers publics, umdeilanlegar framkvæmdir sem |kostaðar| fjármagnaðar| hafa verið af almannafé.
La construction de la route pourrait être financée par un péage. Veggjöld gætu staðið undir lagningu (D) vegarins.
financier
Situation financière, fjárhagstaða, fjárhagur.
Le secteur financier islandais était dix fois plus grand que nécessaire. Íslenski fjámálageirinn var tíu sinnum stærri en þörf var fyrir.
Avoir des moyens financiers limités, hafa takmörkuð fjárráð.
financièrement
Désormais, je |m'en tirerai financièrement| pourrai vivre| sans devoir plus travailler. Héðan í frá hef ég ráð með að |skrimta| draga fram lífið| og þarf ekki að vinna framar fyrir mér.
fini
Produit fini, fullunnin vara, framleiðsluvara.
finir
Si tu travailles si lentement, tu n'auras jamais fini. Ef þú vinnur svona hægt, verðurðu aldrei búinn að þessu.
L’autocar a quitté la route et a |fini| abouti| dans le fleuve. Rútan keyrði út af og hafnaði ofan í fljóti.
Pour finir| finalement| en fin de compte|, il s’est tu et s’est endormi. |Um síðir| að lokum| loksins| að endingu| þagnaði hann og sofnaði.
Maintenant |que c’est fini| qu’on est arrivé au {bout} {terme}|, núþegar að leiðarlokum er komið.
Les fêtes de Noël sont |finies| passées|. Jólin eru um garð gengin.
L’histoire |finit| se termine| bien. Sagan endar vel.
L’histoire |finit| se termine ici|. Söguna endar hér. Hér lýkur sögunni.
Lorsque nous eûmes |fini| terminé| de prendre le café, þegar við höfðum lokið af að drekka kaffið.
Je vais en finir pour de bon avec lui. Je vais lui régler son compte une fois pour toutes. Ég ætla að jafna reikningana við hann í eitt skipti fyrir öll.
En finir avec q.n (l’éliminer, le tuer), ganga milli bols og höfuðs á e.m.
Le régime veut en finir avec les rebelles. Stjórnin vill ganga milli bols og höfuðs á uppreisnarmönnum.
On ignore |comment ils ont fini| ce qu’il est advenu d’eux| quel a été leur sort| ce qu’ils sont devenus|. Ekkert er vitað um afdrif þeirra.
Il finit son [café] [verre]. Hann klárar úr [kaffibollanum] [glasinu].
Quand elle a fini son café, þegar hún er búin úr kaffibollanum.
Elle n'en a plus pour longtemps, ce sera un miracle si elle finit l'année. Hún á ekki mikið eftir, það verður kraftaverk ef hún endist út árið.
finition
On a fait un appel d’offre pour la finition du site. Útboð á frágangi lóðar hefur farið fram.
La finition et l’aspect extérieur d’un livre sont aussi des éléments importants. Frágangur og ytra útlit á bók eru einnig mikilvæg atriði.
fisc
Frauder le fisc, |blekkja|villa| skattyfirvöld.
fiscal
Il a été reconnu coupable de fraude fiscale. Hann varð uppvís að |skattsvikum| því að {blekkja} {villa} skattyfirvöld|.
fitness
[Salle] [centre] de fitness, [líkamsræktarsalur] [líkamsræktarstöð].
fixe
Avoir un emploi fixe, vera fastráðinn.
Téléphone fixe, heimilissími.
fixer
Fixer [un jour] [une heure] [un lieu], fastsetja [dag] [tíma] [stað].
Au jour fixé, á fastsettum degi.
Atteindre le but fixé, ná settu marki.
La direction s'est fixé l'objectif de doubler les bénéfices. Stjórnendur hafa sett það markmið að tvöfalda hagnaðinn.
Fixer [q.n] [q.ch] du regard, horfa |fast| skarpt| á [e.n] [e.ð], hvessa augun á [e.n] [e.ð].
flagrant
L’homme a été |pris en flagrant délit de cambriolage| surpris à cambrioler|. Maðurinn var staðinn að |verki í innbroti| því að brjóta inn|.
flairer
Il remarqua qu'elle s'était mise à |flairer| renifler| comme un chien. Hann tók eftir því að hún var farin að hnusa eins og hundur.
flambant
Flambant neuf, spánnýr, spónnýr, splunkunýr, glænýr.
flambeau
Marche aux flambeaux, blysför.
Reprendre le flambeau, taka við kyndlinum.
flamber
Nous avons laissé flamber l’inflation. Við létum verðbólguna rjúka upp úr öllu valdi.
Les prix |ont flambé| se sont envolés|. Verðin hafa rokið (úr öllu valdi).
Faire |flamber| exploser| les prix, sprengja upp verðin.
La maison |a flambé| s’est enflammée| comme une feu de paille. Húsið fuðraði upp.
flamme
La maison est en |flammes| feu|. Húsið |brennur| er {í loga} {logandi} {í ljósum logum} {í björtu báli} {alelda}|.
flanquer
Ces malotrus flanquent leurs déchets partout. Þessir þorparar |henda| fleygja| rusli út um allt.
flatteur
|Dresser un tableau {flatteur} {idyllique} de| idéaliser| la situation, enjoliver les choses, |fegra| gylla| hlutina, gefa fagra mynd af hlutunum.
fléau
On entrevoit aujourd’hui un certain succès dans la lutte contre ce fléau. Í dag hillir undir nokkurn árangur í baráttunni við þennan vágest.
En Russie, l’alcoolisme est un fléau national. Í Rússlandi er áfengissýki þjóðarböl.
flèche
Il est parti |comme une {flèche} {trait}| précipitamment| en trombe|. Hann |{þaut} {hentist} af stað| sem kólfi væri skotið|.
flegme
Les passagers prennent ces retards avec |flegme| philosophie|. Farþegar taka töfunum með jafnaðargeði.
flemmard
Flemmard, tire-au-flanc, letingi, letiblóð, iðjuleysingi, slæpingur, slæpingi.
flemme
Tirer sa flemme, flemmarder, liggja í leti, slæpjast, slora.
fleur
Il y avait à fleur d’eau de funestes écueils. Það voru rétt undir vatnsborði illúðleg sker.
fleuron
La sécurité sociale est considérée comme le (plus beau) fleuron sur la couronne du mouvement socialiste. Alþýðutryggingar eru taldar vera (helsta) djásnið í kórónu jafnaðarmannahreyfingarinnar.
flexibilité
Une plus grande flexibilité permet de gérer l’activité des hôpitaux en fonction des besoins spécifiques du moment. Með meiri sveigjanleika er hægt að beina starfsemi sjúkrahúsanna í þann farveg sem nauðsyn krefur á hverjum tíma.
flou
Certains émigrés avaient des idées très |floues| vagues| nébuleuses| à propos de leurs origines. Sumir útflytjendur voru með mjög |óskýrar| óljósar| þokukenndar| hugmyndir um uppruna sinn.
Les gens qui abusent de la boisson risquent d'avoir une attitude |floue| ambiguë| à l'égard des enfants et de leur entourage. Fólk sem misnotar áfengi á það á hættu að hafa þvoglukennda hegðun gagnvart börnum og öðrum í kringum sig.
fluide
Ce matin, le trafic était lent à cause de la neige, mais maintenant que la plupart des routes sont dégagées, il est très fluide. Í morgun gekk umferðin hægt fyrir sig vegna snjósins en |er mjög greið| skotgengur| núþegar flestar leiðir hafa verið mokaðar.
fluidité
Fluidité du trafic, umferðarflæði.
fœtoscopie
Le débat éthique sur la fœtoscopie fait encore défaut. Enn vantar siðfræðilega umræðu um fósturskimun.
foi
Pratiquer sa foi, iðka trú sína.
fois
Je vais lui régler son compte |une fois pour toutes| définitivement|. Ég ætla að jafna reikningana við hann |fyrir fullt og allt| í eitt skipti fyrir öll|.
Elle se droguait et elle n'avait pas assez de force de caractère pour arrêter |une fois pour toutes| pour de bon| définitivement|. Hún var komin í eiturlyf en hafði ekki nægja staðfestu til þess að hætta neyslunni fyrir fullt og fast.
Je fais un petit pas à la fois. Je marche à petits pas. Ég tek stutt skref í einu.
Seulement cette fois-ci, í þetta eina sinn.
La fois passée, í fyrra sinnið.
Cette fois-ci, í þetta |sinn| skipti|, að þessu sinni.
Chaque fois, í hvert skipti, í öll skipti.
Chaque fois que..., í hvert skipti sem...
La fois prochaine que..., næst þegar...
Dans cette situation à la fois lamentable et burlesque, í þessu ömurlega og jafnframt skoplega ástandi.
Le mot “stress” est utilisé pour désigner un malaise à la fois physique et psychologique. Orðið “stress” er notað til að lýsa vanliðan, bæði líkamlegri og andlegri.
Ils essaient de vendre toutes les actions en |une seule fois| même temps|. Þeir reyna að selja hlutabréf öll í einu lagi.
Ils essaient de vendre les actions une à la fois. Þeir reyna að selja hlutabréf eitt og eitt.
foisonner
Il est évident que les subsides à l’industrie cinématographique ne |{foisonnent} {surabondent} pas| sont pas faciles à obtenir|. Það gefur auga leið að styrkir til kvikmyndagerðar |liggja ekki á lausu| eru ekki {auðfengnir} {auðsóttir}|.
folie
Il a acheté cette maison |dans un moment de folie| sur un coup de tête| . Hann keypti þetta hús í einhverju bríaríi.
fomenter
Fomenter des émeutes, tenir de propos incendiaires, ameuter les gens, hleypa öllu í bál og brand, æsa upp til óeirða.
foncer
Il est inutile |de foncer à tête baissée| d'agir avec précipitation| dans cette affaire. Það er óþarfi að |þjösnast| böðlast| áfram í þessu máli.
fonction
Un système qui attribue des étoiles aux automobiles en fonction de leur degré de sécurité, kerfi sem veitir bílum stjörnur með hliðsjón af því hversu öruggir þeir eru.
Le directeur d’école |faisant fonction| par intérim|, settur skólastjóri.
fonctionnel
L'appartement est petit mais aménagé de façon |fonctionnelle| pratique|. Íbúðin er lítil en haganlega innréttuð.
fonctionner
Ces appareils fonctionnent |avec des batteries| sur batterie|. Þessi tæki ganga fyrir |rafhlöðum| rafgeymum|.
Un appareil fonctionnant à l’électricité, rafknúið tæki, tæki sem gengur fyrir rafmagni.
Une voiture |fonctionnant| roulant| à l’hydrogène, vetnisknúinn bíll.
L’appareillage n’a pas fonctionné. Búnaðurinn hefur brugðist.
Une centrale électrique |{fonctionnant} {qui marche} à| alimentée par| l’énergie solaire, sólknúin rafstöð.
fond
La stéréo |va à fond| est au maximum|. Græjurnar eru stilltar í botn.
Ils roulaient avec la musique |à fond| au maximum|. Þeir óku með tónlistina í botni.
Comprendre q.ch à fond, skilja e.ð til hlítar.
Aller au fond des choses, approfondir les choses, chercher à connaitre le fin mot de l'affaire, |fá botn| koma botni| í e.ð, |komast {til botns} {að botni}| pæla| í e.u, brjóta hlutina til mergjar.
[Lire] [examiner] q.ch |à fond| minutieusement| dans les détails|, [lesa] [rannsaka] e.ð|ofan í kjölinn| rækilega| vandlega| grannt| til hlítar| kirfilega| kyrfilega|.
Pour ce qui est de l’hospitalité, il |s’est donné à fond| ne s’est pas ménagé| n’a pas épargné sa peine|. Hann dró ekki af sér í gestrisni.
Lors du débat parlementaire, le premier ministre |y est allé à fond| n’a pas mâché ses mots| n’y est pas allé par quatre chemins|. Forsætisráðherra |dró ekki af sér| var ómyrkur í máli| í umræðu á Alþingi.
Fond de teint, fljótandi farði.
fondamental
Les valeurs fondamentales de notre société, grunngildi þjóðfélags okkar.
fondamentalisme
Fondamentalisme, intégrisme, bókstafstrú.
fondamentaliste
Fondamentaliste, intégriste, bókstafstrúarmaður, heittrúarmaður.
fondement
Ces affirmations |sont {dénuées de (tout) fondement} {gratuites}| ne reposent sur rien| ne sont aucunement fondées|. Þessar fullyrðingar |hafa {ekki við neitt að styðjast} { ekkert til að styðjast við}| eru {úr lausu lofti gripnar} {tilhæfulausar}|.
fonder
Ces accusations se sont révélées non fondées. Þær ásakanir hafa ekki reynst á rökum reistar.
Ces affirmations |ne sont aucunement fondées| sont {dénuées de (tout) fondement} {gratuites}| ne reposent sur rien|. Þessar fullyrðingar |hafa {ekki við neitt að styðjast} { ekkert til að styðjast við}| eru {úr lausu lofti gripnar} {tilhæfulausar}|.
Sur quoi |se {fondent}{basent}| reposent| ces affirmations ? Á hverju byggjast þessar fullyrðingar ?
Si l’on peut se |fonder| baser| sur ces conclusions, ef má taka mark á þessum niðurstöðum.
fondre
Fondre comme neige au soleil, hverfa eins og dögg fyrir sólu.
fonds
Fonds monétaire international, Alþjóðagjaldeyrissjóður.
for
Peut-être le savait-il lui aussi |en| dans| son for intérieur. Kannski vissi hann það einnig innst inni.
Il souriait dans son for intérieur. Hann brosti í sjálfum sér.
force
C’est au-delà de mes forces. C’est trop me demander. Það er mér |ofviða| ofvaxið| um megn|. Ég ræð ekki við það.
Je suis |à bout de forces| éreinté| épuisé| mort de fatigue| au bout du rouleau|. Ég er| örþreyttur| kúguppgefinn| dauðuppgefinn| örmagna (af þreytu)| yfirkominn af þreytu| magnþrota| að {niðurlotum} {þrotum} kominn| útkeyrður|.
Que Dieu vous donne force et courage en ces moments difficiles ! Guð gefi ykkur styrk á þessum erfiðu tímum !
Je me demande s’il aura |la force| l’envergure| de tenir seul la scène à un si grand festival de musique. Ég velti fyri mér hvort hann hafi burði til þess að vera einn á sviðinu á svona stórri tónlistarhátíð.
Nous poussions sa chaise roulante car il n' |avait pas la force| était pas capable| de la pousser lui-même. Við ýttum honum í hjólastól því hann megnaði ekki að ýta sér sjálfur.
Il dut user de toutes ses forces pour tourner la clé dans la serrure. Hann þurfti að taka á |til þess| því| að snúa lyklinum í skránni.
Les autorités n’ont ni la force ni le courage de s’attaquer à ce problème. Yfirvöld hafa dug né þor til að taka á þessu vandamáli.
Ce jeune sportif a maintemant l’opportunité de |mesurer ses forces| montrer ce dont il est capable|. Nú fær þessi ungi íþróttamaður tækifæri til að |spreyta sig| reka af sér slyðruorð(ið)|.
Ce serait pour moi une excellente occasion pour faire un peu d'exercice et prendre des forces. Það væri ljómandi tækifæri til að æfa mig betur og sækja í mig veðrið.
Forces de sécurité, öryggissveitir.
Camisole de force, spennitreyja.
forcer
Mariage forcé, nauðungarhjúskapur.
Condamner q.n aux travaux forcés à perpétuité, dæma e.n í lífstíðar erfiðisvinnu. .
Les Japonais furent |forcés| contraints| à la reddition. Japanir voru knúnir til uppgjafar.
Les cambrioleurs ont forcé une fenêtre pour entrer. Innbrotsþjófarnir spenntu upp glugga til að komast inn.
Les voleurs ont forcé la clôture et ont fait irruption dans la maison. Þjófar brutu sér leið gegnum girðinguna og réðust inn í húsið.
Il se forçait à ne pas y penser. Hann |þvingaði| knúði| sig til að hugsa ekki um það.
Se forcer à rire, kreista úr sér hlátur.
formalité
Après le contrôle douanier et autres formalités, nous nous sommes rapidement dirigés vers la porte 44. Eftir tollafgreiðslu og fleiri formsatriði héldum við brátt til hliðs 44.
Accompir des formalités, ganga frá formsatriðum.
format
La brochure est d’un format facile à mettre en poche. Bæklingurinn er í þannig broti að auðvelt er að hafa hann í vasa.
Le livre est |un| en| format de poche. Bókin er |kilja| í {vasabroti} {kiljubroti}|.
formation
Formation professionnelle, stage, starfsþjálfun, starfsþjálfunartími.
Il a |reçu| suivi| une formation en ébénisterie. Hann fékk tilsögn í húsgagnasmíði.
forme
Elle est en [bonne] [mauvaise] forme. Hún er [vel] [illa] á sig komin.
Nous |gardons la forme| faisons de l’exercice| restons en mouvement|. Við höldum okkur í þjálfun.
Les gens se sentent plus en forme le matin. Fólk er betur upplagt á morgnana.
Il |est {pleine forme} {en parfaite santé}| se porte comme un charme|. Hann er |stálsleginn| við hestaheilsu| fílhraustur| uppá sitt besta| fullfrískur| í miklu stuði|.
Je fais tous les jours du jogging pour me mettre en forme et pour me débarrasser du stress. Ég skokka á hverjum degi til að komast í gott form og losna við streitu.
Ils sont en bonne forme physique et mentale. Þeir eru í góðu líkamlegu og andlegu formi.
En (forme de) pointe, oddlaga.
En forme d’arc, bogalaga.
formellement
Déconseiller formellement à q.n de faire q.ch, ráða e.m eindregið frá því að gera e.ð.
formulaire
Formulaire de demande, umsóknareyðublað.
formule
Pour reprendre |la formule| la formulation| les mots| de Gunnar, eins og Gunnar kemst að orði.
formuler
Comment as-tu formulé les arguments ? Hvernig |orðaðirðu rökin| komstu orðum að rökunum| ?
forniquer
Les gens étaient ivres morts et |avaient forniqué| s'étaient livrés à la débauche| jusqu'au matin. Fólkið var kófdrukkið og það hafði stundað kynsvall fram undir morgun.
fort
Il |était fort en| avait la bosse des| maths. Stærðfræði lá vel fyrir honum. Hann var |vel að sér| sleipur| í stærðfræði.
Les équipes de secours ont eu |fort à faire pour| beaucoup de difficulté à| toutes les difficultés (du monde) à| mettre à l’abri tout ce qui n’était pas attaché. Björgunarsveitir |áttu fullt í fangi| stóðu í ströngu| með að bjarga öllum lausum munum.
fortune
La fortune sourit aux audacieux. Audaces fortuna juvat. Qui risque rien n’a rien. Hver ei vogar hann vinnur ei.
|S’en remettre {à la fortune} {au destin}| laisser les choses suivre leur cours|, láta |skeika að sköpuðu| kylfu ráða kasti| tilviljun ráða|.
Tu peux |remercier {la fortune} {ta bonne étoile}| t’estimer fortuné|. Þú mátt |þakka þínum sæla fyrir| telja þig {gæfusaman} {heppinn}|.
Avoir recours à une solution de fortune, grípa til |neyðarúrræða| óyndisúrræða|.
Impôt sur la fortune, auðlegðaskattur.
fortuné
Tu peux |t’estimer fortuné| remercier {la fortune} {ta bonne étoile}|. Þú mátt |þakka þínum sæla fyrir| telja þig {gæfusaman} {heppinn}|.
Il est |assez fortuné| aisé|. Il ne manque de rien. Hann hefur úr miklu að moða. Hann er |efnaður| vel stæður| fjáður|.
forum
Le forum économique international, alþjóðlega efnahagsþingið.
fossile
Combustible fossile, jarðefnaeldsneyti.
fou
Complètement fou, kexruglaður.
Une hôtesse a |est devenue folle furieuse| pété {les plombs} {les boulons} {un câble}| fait une crise d’hystérie| en plein vol. Flugfreyja |gekk á göflunum| sturlaðist| ærðist| æddist| {gekk} {fór} berserksgang| á miðju flugi.
Je vais essayer de faire un petit somme, sinon je vais devenir |fou furieux| enragé|. Ég reyni að ná smá blundi, annars ærist ég !
La petite pleurnichait tout le temps et ça le rendait fou furieux. Sú litla grenjaði endalaust og þá tryllist hann.
Folle de terreur, elle se mit à se frapper le visage et à s'arracher les cheveux. Hún var frávita af skelfingu og byrjaði að slá sig í andlitið og rífa í hárið á sér.
Il était fou de rage. Hann var |fokreiður| ofsareiður| hamslaus of bræði|.
Ça prendra un temps fou. Það tekur óratíma.
fouet
La voiture a |a heurté de plein fouet| eu une collision frontale avec| un camion. Bíllinn ók framan á vöruflutningabíl.
fouetter
J’ai d’autres chats à fouetter. Ég hef öðrum hnöppum að hneppa.
fouille
Les passagers doivent accepter une fouille corporelle minutieuse. Farþegar verða að sætta sig við ítarlega líkamsleit.
fouiller
Je ne pouvais pas voir si les gens étaient |fouillés| contrôlés| à l’entrée. Ekki gat ég séð að leitað væri á fólki við innganginn.
Vous pouvez fouiller dans ce fatras comme il vous plaira. Þú mátt róta í þessu drasli eins þú vilt.
Il |fouille| tripote| dans la poche de son veston et en extrait un paquet de cigarettes tout chiffonné. Hann kraflar velktan sígarettupakka upp úr frakkavasanum.
fouiner
Elle |fouine| {fourre} {met} son nez| dans les affaires de tout le monde. Hún er |með nefið niðri| eins og þvara| hvekkur| í hvers manns koppi.
Elle | fouine| {fourre} {met} son nez| dans les affaires des autres. Hún hnýsist í það sem henni kemur ekki við.
foule
Il y a |foule| affluence|. On |se bouscule| marche sur les têtes|. Hér er |þröng á þingi| troðningur| mannmargt| fjölmennt|.
Mais |dans une telle foule| par une telle affluence|, chaque visiteur ne peut faire que quelques attractions. En við |slíka {örtröð} {gestanauð}| slíkan átroðning| getur hver gestur aðeins farið í fáein tæki.
fouler
Une bureaucratie qui foule aux pieds les droits des petites gens, skriffinska sem |{trampar} {traðkar} {treður} á réttindum| treður niður réttindi| lítilmagnans.
Il n’a jamais mis foulé le sol américain. Hann hefur aldrei stigið fæti á bandaríska grund.
fourchette
C'est une bonne fourchette. Il apprécie la bonne chair. Hann er matgæðingur mikill.
fourmiller
Ce livre |fourmille| grouille| pullule| de fautes d’impression. Þessi bók er morandi í prentvillum. Það úir og grúir af prentvillum í þessari bók.
fournir
|Fournir| communiquer| des informations à q.n, láta e.m upplýsingar í té.
fourvoyer
Le but était |de {fourvoyer} {tromper} {mettre sur une fausse piste}| d’induire en erreur| les observateurs des Nations unies. Tilgangurinn var að |afvegaleiða eftirlitsmenn| villa um fyrir eftirlitsmönnum| Sameinuðu Þjóðanna.
foutre
La patience est une vertu ! – Une vertu ! Tu sais où tu peux te la |foutre (vulgaire)| mettre|, ta vertu ? Þolinmæði er dyggð ! – Dyggð ! Veistu hvert þú getur troðið henni ?
foutu
Notre pause café était foutue. Þarna fór kaffihléið okkar (í vaskinn).
Cette foutue bagnole est de nouveau en panne ! |Skrambans| fjárans| andskotans| bíllinnn er aftur bilaður !
fracassant
Il y avait un bruit fracassant dans toute la maison. Það |glumdi| dundi| í öllu húsi.
fracture
Elle avait de nombreuses fractures. Hún var |illa brotin| margbrotin|.
Il a eu une fracture du crâne. Hann höfuðkúpubrotnaði.
Il a une fracture [du bras] [de la jambe] [du pied] [de la main] [du nez] [du crâne]. Il a [le bras] [la jambe] [le pied] [la main] [le nez] cassé˹e˺. Hann er [handleggsbrotinn] [fótleggsbrotinn] [fótbrotinn] [handarbrotinn] [nefbrotinn] [höfuðkúpubrotinn].
fragment
Un fragment de bande sonore, hljóðbandsbútur.
fragmentation
Bombe à fragmentation, klasasprengja.
frais
C’est moi qui |fais les frais| subis les inconvénients| supporte les conséquences| de cette situation. Ég |sit upp með ókostina| verð að súpa seyði| af þessu ástandi. Þetta ástand kemur niður á mér.
Ce sont les bons élèves qui |en font les frais| en souffrent| en pâtissent| s’en ressentent| le payent| payent les pots cassés|. Ça retombe sur les bons élèves. Það |kemur niður| bitnar| á duglegri nemendum. Duglegri nemendur |verða fyrir barðinu á| fá að kenna á| súpa seyðið af| því.
Je |rentre dans mes frais| m’y retrouve|. Ég kem sléttur út.
La bière est |aux frais de| offerte par| la maison. Bjórinn er í boði hússins.
Le procureur exige que les inculpés soient condamnés à une peine et aux frais (de justice). Saksóknari krefst þess að hinir ákærðu verði dæmdir til refsingar og greiðslu sakarkostnaða.
franchement
Répondre |franchement| carrément|, svara |undanbragðalaust| afdráttarlaust| umbúðalaust| hreint og beint|.
franchir
En franchissant la rivière vers le nord, norður fyrir á.
En franchissant la rivière à partir du nord, norðan fyrir á.
Il n’avait jamais franchi la porte de la maison. Hann hafði aldrei farið út fyrir hússins dyr.
franchir le mur du son, rjúfa hljóðmúrinn.
franc-parler
Qui |a son franc-parler| ne mâche pas ses mots|, berorður, bersögull, hispurslaus í orðum, djarfmæltur, djarforður, |ófeiminn| áræðinn| í tali.
frapper
Frappez et l'on vous ouvrira. Knýið á og fyrir yður mun upp lokið verða.
Les économies dans le secteur des soins de santé |frappent| touchent| – |en premier lieu| surtout| les femmes. Niðurskurður í heilbrigðismálum |bitnar fyrst og fremst| kemur verst niður| á konum.
Les homosexuels ont été durement frappés par le sida. Samkynhneigðir |hafa orðið harðast úti af völdum alnæmis| hafa farið verst út úr alnæmi|.
Les régions |le plus durement frappées| les plus touchées| par le chômage, svæði sem verst eru farnar af atvinnuleysi.
Ce sont généralement les jeunes qui sont le plus durement |frappés| touchés| par la récession. Þar eru yfirleitt þeir ungu sem samdrátturinn kemur harðast við.
Un séisme de magnitude 6 a frappé l'Italie centrale tôt ce matin. Jarðskjálfti sem mældist 6 stig |reið yfir Mið-Ítalíu (A)| reið yfir á Mið-Ítalíu (D)| snemma í morgun.
Le bonheur était passé à côté d'elle sans venir frapper à sa porte. Hamingjan hafði farið hjá án þess að |kveðja dyra| drepa á dyr|.
fraude
Il a été reconnu coupable de fraude fiscale. Hann var dæmdur sekur um |skattundandrátt| undanskot frá sköttum| skattsvik|.
frauder
Il a |fraudé le fisc pour| omis de déclarer au fisc| (une somme d’) un demi milliard de couronnes. Hann hefur vantalið halfan miljarð króna til skatts. Hann hefur svikið halfan miljarð króna undan skatti.
Frauder le fisc, |skjóta| draga| víkja sér| undan skatti, telja ekki (allt) fram til skatts.
frayer 1
Le livre électronique |s’est frayé un chemin| s’est fait une place| sur le marché. Rafbókin hefur verið að ryðja sér til rúms á markaðnum.
On ne pouvait pas se frayer un chemin à travers la foule. Ekki var hægt að |{feta sig áfram} {þræða sig áfram} {þverfóta} fyrir mannfjöldanum| {ryðja sér braut} {brjóta sér leið} {troðast} gegnum mannþröngina| ryðjast um í mannþrönginni|.
Les conducteurs se frayent un chemin sur les étroites routes de campagne. Ökumenn þræða þrönga vegi í dreifbýli.
frayer 2
(déposer ses œufs, en parlant d’un poisson femelle), hrygna, gjóta hrognum.
free-lance
Un journaliste free-lance, lausráðinn blaðamaður.
frein
Ce groupe de pression est un |frein| obstacle| à tout progrès. Þessu þrýstihópur er dragbítur á öllum framförum.
freiner
|Freiner| contrôler| la croissance démographique, hafa hemil á vaxandi mannfjölda (A).
Pour freiner la diminution de la consommation de produits agricoles, til að hamla samdrætti í neyslu landbúnaðarafurða.
On distribuera des condomes pour |freiner| juguler| enrayer| l’épidémie de sida. Það verður dreift smokkum til að |{hefta} {hemja} {stöðva} {koma böndum á} alnæmisfaraldurinn| {hafa stjórn á} {halda í skefjum} {stemma stigu við} alnæmisfaraldrinum|.
fréquence
Ces appareils d'écoute étaient réglés sur la fréquence de l'armée américaine. Þessi hlerunartæki voru stillt á tíðnissvið bandaríska hersins.
fréquentation
L'augmentation du prix n'a pas fait diminuer la fréquentation des bassins de natation. Verðhækkunin hefur ekki dregið úr aðsókn að laugunum.
fréquenter
Les nombreuses attractions étaient très fréquentées. Mikið var um skemmtanir og voru þær vel sóttar.
Fréquenter [une école] [les cours], sækja [skóla] [tíma].
un café que l'homme |fréquentait régulièrement| avait l'habitude de fréquenter| depuis des années, kaffihús þangað sem maðurinn hafði vanið komur sínar í gegnum árin.
Le jeune meurtrier dit qu'il est né en Turquie et qu'il fréquente le collège de Oak Harbour. Ungi morðinginn segir að hann sé fæddur í Tyrklandi og gangi í menntaskólann í Oak Harbour.
friand
Il est |friand| gourmand| avide| de douceurs. Hann er |gefinn fyrir| {sólginn} {áfjáður} {fíkinn} í| sætindi.
friandise
Il y avait là plein de |friandises| gourmandises| mets exquis|. Þarna var mikið af |krásum| kræsingum| góðgæti|.
fricoter
Il a beaucoup fricoté dans sa vie. Hann hefur margt brallað um ævina.
Il n'avait pas dit à ses supérieurs ce qu'il |fricotait| bricolait| fabriquait| car il lui manquait encore des preuves. Hann hafði ekki sagt yfirmönnum sínum frá |því sem hann var að {dútla} {dunda við} {bauka með}| bauki sínu| því enn vantaði hann sönnunargögn.
frime
Ces changements, ce n’est que pour la |frime| façade|. Þessar breytingar eru bara |sýndarmennska| til sýndarmennsku|.
fringant
A quatre-vingts ans, il |est encore {fringant} {vaillant}| a encore bon pied bon œil| comme un jeune. Hann er nú kominn á áttræðisaldur en |sprækur| ern og hress| sem unglingur.
frivolité
L’excision est censée diminuer la |frivolité| légèreté| des femmes. Umskurn er talin draga úr lauslæti kvenna.
froid
Cela jetterait un froid dans les relations diplomatiques entre l’Islande et la Norvège. Það myndi valda kuldakasti í diplómatískum samskiptum Ísland og Noregs.
Un froid de canard, ískuldi, nístingur, nístingskuldi, fimbulkuldi.
La vague de froid ne diminuera pas avant la semaine prochaine. Kuldakast(i) mun ekki linna fyrr en í næstu viku.
Coup de froid (avec pluie ou neige), hret.
Tu vas attraper froid aux oreilles par ce vent. Þér verður kalt á eyrunum í þessu hvassviðri.
froidement
"Nous ne sommes pas plus avancés", répondit-il froidement. "Við erum engu nær", svaraði hann stuttur í spuna.
froissement
Il essaya de refermer le tiroir et entendit un |froissement| frottement|. Hann reyndi að ýta skúffunni inn aftur og heyrði skrjáf innan úr henni.
froisser
Il m’a |froissé| offensé| vexé|. |Mér sárnaði| ég móðgaðist| við hann. Hann móðgaði mig.
Il a été |froissé| offensé| vexé| par ces critiques. Hann hefur |styggst|móðgast| – |af þessum aðfinnslum| við þessar aðfinnslur|.
Son costume usé et tout froissé aurait eu besoin d'un nettoyage. Snjáð of þvæld jakkaföt hans hefðu þurft hreinsun.
front
Il |mène trop de choses de front| veut en faire trop| ne sait pas se limiter| se disperse|. Hann |{færist} {tekst of mikið} í fang| {atast í of mörgu} {stritar við of margt} {lendir í of mörgum verkefnum} í einu| hefur {of mörg verkefni í takinu} {of mörg járn í eldinum} {of margt í einu fyrir stafni}|. Hann er ekki við eina fjölina felldur.
Faire front résolument aux difficultés, prendre le taureau par les cornes, s’attaquer sérieusement à un problème, saisir un problème à bras le corps, láta |til skarar skríða| sverfa til stáls|, ráðast beint að vandanum, taka |(vanda)mál föstum tökum| fast á (vanda)máli|.
frontal
La voiture a |eu une collision frontale avec | a heurté de plein fouet| un camion. Bíllinn ók framan á vöruflutningabíl.
frontière
|En dehors| au-delà| des frontières, út fyrir landsteina, utan landsteina.
frottement
Il essaya de refermer le tiroir et entendit un |frottement| froissement|. Hann reyndi að ýta skúffunni inn aftur og heyrði skrjáf innan úr henni.
frotter
Le tiroir frotte contre quelque chose quand on le referme. Skúffan strýkst við eitthvað á leiðinni inn.
Frotter au papier de verre un bout de bois grossier, nudda sandpappír (D) eftir grófu timbri.
Se frotter les yeux pour se réveiller, nudda stírurnar úr augunum.
Se frotter les mains, núa saman höndunum.
fructifier
Faire fructifier le capital, avaxta fé.
fruit
Il n’y a pas de doute que cette méthode peu couteuse |a porté ses fruits| s’est révélée efficace| a fait son effet|. Þessi ódýra aðferð hefur tvímælalaust|skilað sér| reynst árangursrík|.
Je vois enfin le |fruit| résultat| de mes efforts. Ég sé loksins afrakstur erfiðis míns.
fugitif
Prisonnier fugitif, fuyard, strokufangi.
fuir
Le bruit a |fait fuir| mis en fuite| effarouché| le voleur. Hávaðinn stökk þjófnum á flótta.
Des millions de Syriens ont fui leur pays. Miljónir Sýrlendinga hafa flúið landið sitt.
Un toit |qui fuit| percé|, gisið þak.
fuite
Commettre un délit de fuite, flýja af vettvangi.
Vous n'avez jamais eu l'impression qu'il y avait des fuites dans les rouages de l'institution ? Fenguð þið aldrei þá tilfinningu að upplýsingar lækju út úr stjórnkerfinu ?
Le bruit a |mis en fuite| fait fuir| effarouché| le voleur. Hávaðinn stökk þjófnum á flótta.
fuiter
Personne ne sait par qui le contenu du rapport a fuité dans les médias. Enginn veit hver hefur lekið innihaldi skýrslunnar til fjölmiðla.
fulminer
L'accusé est là debout, silencieux, tandis que le juge hurle et |fulmine| se déchaine|. Hinn ákærði stendur þarna þögull meðan dómarinn æpir og fer hamförum.
fumer
La plupart des femmes arrêtent de fumer lorsqu’elles découvrent qu’elles sont enceintes. Flestar konur hætta reykingum þegar þær uppgötva meðgönguna.
fumeur
Un gros fumeur, stórreykingamaður.
funèbre
Cortège funèbre, líkfylgd.
Oraison funèbre, líkræða.
funeste
Il y avait à fleur d’eau de funestes écueils. Það voru rétt undir vatnsbordi |illúðleg| banvæn| sker.
furtif
Elle se risqua enfin à retirer la couverture de sa tête et à jeter un coup d'œil furtif par en dessous. Hún þorði loksins að draga teppið ofan af sér og gægðist undan því.
furtivement
Il |se glissa| s’introduisit| furtivement dans la maison de la sorcière. Hann |laumaði| læddist| inn í hús nornarinnar.
Il remarqua qu'elle regardait sa montre |furtivement| à la dérobée|. Hann tók eftir því að hún laumaðist til þess að líta á úrið sitt.
fusil
Changer son fusil d’épaule, söðla um.
fusillade
Un homme a été abattu après une fusillade non loin du magasin. Karlmaður var skotinn til bana í |skotárás| skotbardaga| skothríð| skammt frá verslun.
fusionner
Fusionner des sections, sameina deildir, |renna| steypa| saman deildum.
fustiger
A son retour au pays, il avait raconté son expérience en Allemange de l'Est et cela lui avait valu d'être fustigé par la vieille garde du parti. Þegar hann kom heim aftur skrifaði hann um reynslu sína af Austur-Þýskalandi og gömlu sósíalistarnir rökkuðu hann niður fyrir það.
futur
Son futur mari, tilvonandi eiginmaður hennar.
Futur étudiant, stúdentsefni.
Futur |maire| bourgmestre|, borgarstjóraefni.